wyszukiwanie zaawansowane
1 » Regulamin Sklepu ZDROWYM BĄDŹ2

Regulamin Sklepu ZDROWYM BĄDŹ

Regulamin Sklepu
Regulamin Sklepu
Market Medyczny

ZDROWYM BĄDŻ®
Korzystanie ze Sklepu www.ZdrowymBadz.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

Regulamin Sklepu Internetowego ZdrowymBadz.pl od 25.12.2014

REGULAMIN

 
1.    Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę
       PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk z siedzibą w Poznaniu (60-513) przy ul. Jackowskiego 43/1, NIP 7811955475 Regon 368620625
       wpisaną do rejestru KRS: 0000701386 Sąd Rejonowy w Poznaniu ,VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego
      za pośrednictwem sklepu internetowego w domenie: www.zdrowymbadz.pl (zwanego dalej: Sklepem Internetowym)
      oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Sklep Internetowy usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
2.    Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:    
       www.zdrowymbadz.pl/regulamin-sklepu-zdrowym-badz-pm-5.html w sposob umożliwiający
       Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II.    DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
01.    Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
02.    Dostawa - czynność Faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę,
          za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
03.    Dostawca - podmiot z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
       
04.    K-EX Spółka z o.o.,
ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, zarejestrowany pod numerem KRS 0000326471
          w Sądzie Rejonowym w Kielcach, NIP 959-18-56-995, Regon 260287537,
05.    DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274) przy ulicy Mineralnej 15, NIP: 5260204110,
         zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
         Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, świadcząca profesjonalnie usługi kurierskie;
06.    UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222), przy ul. Prądzyńskiego 1/3, NIP: 5221004200,
          zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
          Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036680, świadcząca profesjonalne usługi kurierskie;
07.    Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940) przy ulicy Stawki 2, NIP: 5250007313,
          zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
          Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972 , świadcząca powszechne usługi pocztowe.
08.    Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie 
       Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
09.    Klient - podmiot, na rzecz ktуrego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą byćf. 
       świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może byćg.  Umowa sprzedaży.
10.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
        niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
11.    Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę,
       po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
12.    Login - indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych,
         cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
13.    Operator Płatności Elektronicznych - instytucja płatnicza pośrednicząca pomiędzy Klientem a Sprzedawcą w dokonywaniu płatności:
14.    Firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
         przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
         Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.
15.    Firma PayPal (Europe) S.а r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu.
16.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną,
         której ustawa przyznaje zdolność. prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność m. gospodarczą lub
          zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
17.  Punkt Odbioru Osobistego – miejsce wskazane przez Sprzedawcę, w którym klient może osobiście odebrać.
       zakupiony Towar, mieszczące się pod adresem: PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk ul. Prusa 20, 60-820 Poznań
m.  Regulamin - treść. postanowień niniejszego regulaminu.
n.   Rejestracja - czynność.  faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie,
       wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
18.  Sprzedawca - firma PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk z siedzibą w Poznaniu (60-820) przy ul. Prusa 20,
       NIP 7811955475 Regon 368620625 wpisaną do rejestru KRS: 0000701386 Sąd Rejonowy w Poznaniu ,
       VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

19.   Strona Internetowa Sklepu - strony internetowe, pod ktуrymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy,
        działające w domenie www.zdrowymbadz.pl
20.   Towar - produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
       mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
21.   Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych
         osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
         jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
22.    Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość., na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
23.    Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabycia.
         towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

 III.    ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU WWW.ZDROWYMBADZ.PL

1.    Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności
       do czynności prawnych.
2.    Użytkownik nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych
       do działania w jego imieniu.
3.    Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu
        z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, ttypów urządzeń oraz typów 
        połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu
        to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26
        lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz
        łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.
6.    Sprzedawca stosuje mechanizm plikow "cookies", ktуre podczas korzystania przez Klientуw ze Strony Internetowej   
       Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta.
       Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach
       końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian  
       konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
       Każdy Klient może wyłączyć
7.  mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
       Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić
       korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
8.    Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta
       Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę,
       w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich.
9.    Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych
        drogą elektroniczną wiązać
10. może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione,
       dlatego Klienci powinni stosować
11. właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować
12.  programy antywirusowe i chroniące tożsamość
13.  korzystających z sieci Internet.
14.  Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

IV.    REJESTRACJA W SKLEPIE

01.    W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
02.    Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
03.    W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej
        Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybor odpowiedniej
        funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
04.    W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem,
       akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
05.    W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
        w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego.
        W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta,
        a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
        Wyrażenie zgody oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie informacji handlowych
        od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w formularzu rejestracyjnym.
06.   Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest
         wymagane do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży ani umowy świadczenia drogą elektroniczną usługi 
         prowadzenia Konta Klienta.
        Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia
        Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy
        za pośrednictwem poczty elektronicznej.
07.   Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
         na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę.
         Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta,
         zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas
         Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.
08.   Użytkownik zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu,
         wykorzystywanego do logowania w Sklepie.

V.    ZASADY REALIZACJI ZAMOWIEŃ

1.    Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
       Zamowienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez strony internetowe dostępne w domenie www.zdrowymbadz.pl
2.    Aktualne dane kontaktowe Sprzedawcy znajdują się na odpowiedniej podstronie informacyjnej
       Strony Internetowej Sklepu (http://www.zdrowymbadz/contact_us).
3.    Klient może składać zamowienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej
       Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
5.    Użytkownicy mają możliwość:
- korzystania ze Sklepu, w tym zawierania Umow, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub
- dokonania rejestracji w Sklepie z wykorzystaniem danych dostępowych Użytkownika.
5.    Wszystkie ceny podane na Stronach Internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
        Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest paragon lub faktura VAT. Faktura VAT może być dostarczana drogą    
        elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT  
        powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
6.    Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie
       wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez
       wybor polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu.
       Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy
       oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy,
       wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”.
7.    Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie  za wybrany Towar
        i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
8.    Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży
       Towarów będących przedmiotem zamówienia.
9.    Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację
       o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy
       o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
10.  Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku
       na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

VI.    FORMY PŁATNOŚCI

a.    Możliwe są następujące formy płatności:
a.    Przy odbiorze – zapłata gotówką Dostawcy przy odbiorze produktu lub w kasie punktu odbioru osobistego.
       W wybranych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej
       tego typu zamуwień.
b.    Przelewem - po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku  
       bankowego, na który należy przelać. właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym
       Sprzedawcy, zamówienie jest przekazywane do realizacji.
c.    Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora Płatności Elektronicznych.
d.    Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana
       przez Operatora Płatności Elektronicznych.
       Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności,  zamówienie jest przekazywane do realizacji.
b.    Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony Towar, w tym za koszty dostawy, nie pуźniej niż
       w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
c.    Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są każdorazowo
       w podsumowaniu zamówienia.
d.    W przypadku niektórych rodzajуw asortymentu Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia
       sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.
       Każdorazowo informacja o ograniczeniu znajduje się w opisie Towaru.

VII.    SPOSOBY DOSTAWY

1.    Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2.    Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale Dostawców, którzy są wyspecjalizowanymi operatorami
       pocztowymi lub firmami kurierskimi.
3.    Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.zdrowymbadz.pl jest adres
       dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów,
       w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta Punkt Odbioru Osobistego.
4.    Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych
        potrzebnych do Dostawy i realizacji zamуwienia.
5.    Termin Dostawy i realizacji zamуwienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest
       w Dniach Roboczych od momentu:
      - dokonania zapłaty w wypadku wyboru przez Klienta opcji przedpłaty.
      - zawarcia umowy w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatności „za pobraniem”.
6.    W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja
       potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
7.    Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru produktu.
8.    W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia
       jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem
       ustalenia terminu w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru
       do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną
       lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
9.    Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju
        w obecności pracownika Dostawcy.
10.   W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma również prawo żądać od pracownika
         Dostawcy spisania właściwego protokołu.

VIII.    REKLAMACJE

a.    Wszystkie produkty dostępne w www.zdrowymbadz.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych
        i prawnych,oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
b.    Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
       Czas udzielenia gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach www.zdrowymbadz.pl
d.    Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta,
       udostępnionym w opisie każdego produktu.
e.    Ponadto Sprzedawca jest zawsze odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli Towar ma wadę
       fizyczną lub prawną.
f.    Jeżeli towar ma wadę, Klient może w ramach rękojmi:
a.    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie
       i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
       Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo 
       sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad.
       Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru a wolny od wad
       albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową
       w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu
       ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
       Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie
       stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b.    żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić      
       Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć  wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.  
       Sprzedawca może odmówić zadość uczynieniu żądaniu Klienta, wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest   
       niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży  
       wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
f.    Klient, ktory wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy.  
      Koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
g.    Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat
       od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się
       z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym.
       W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu
       wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia
       od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego
       upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
h.    Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować mailowo
       na adres: zdrowymbadz@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk,
       ul. Prusa, 60-820 Poznań
i.    Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar
      do Sprzedawcy na adres: PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk., ul. Prusa 20, 60-820 Poznań
j.    W wypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa wszystkie udokumentowane koszty reklamacji,
       w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy i koszt odesłania Towaru do Klienta.
k.    Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji
       Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

IX.    ODSTĄPIENIE OD UMOWY

a.    Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej
       bez podawania przyczyny.
b.    Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru
       w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
c.    Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
       Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę
       w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:
       http://www.zdrowymbadz.pl/pub/Formularz_odstapienia_od_umowy_ZdrowymBadz_2014_12_23.pdf
e.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem mailowo na adres:
       zdrowymbadz@gmail.com lub w formie pisemnej na adres: PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk , ul. Jackowskiego 43/1, 60-513 Poznań.
      Oświadczenie to może również zostać wysłane w przesyłce wraz ze zwracanym towarem.
      W przypadku formularza złożonego za pośrednictwem e-mail
      Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi jego otrzymanie na trwałym nośniku.
f.    Zwracany towar należy przesłać na adres: PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk, ul. Prusa 20, 60-820 Poznań
h.    W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
i.    Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
j.    Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta
      o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy.
      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta
      do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru,
      w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
l.    Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy
      zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
      Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztуw.
m.    Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż
        w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
       Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
o.    W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
       Wysokość tych kosztуw szacowana jest maksymalnie na kwotę około 15 PLN.
       Możliwe jest również skorzystanie z bezpłatnego zwrotu towaru po uprzednim zgłoszeniu wyboru
       tej opcji u Sprzedawcy - wуwczas poinformuje on Klienta o szczegółach procedury bezpłatnego zwrotu.
p.    Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania
       z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
r.    Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.
s.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu m. in. do umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
       specyfikacji  Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
       termin przydatności do użycia;
c.    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
       której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
       ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d.    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
        zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e.    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane
      w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f.    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

X.    OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach
    Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług
    drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Sprzedawca przetwarza dane w celu realizacji złożonego zamówienia na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, w
    celu obsługi zarejestrowanego konta na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, po wyrażeniu zgody w celach
    marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, a także w celu realizacji umowy, jak też w prawnie
    usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja klienta i ewentualne rozpatrzenie reklamacji na
    podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
    kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
    sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
4. Dane osobowe Klienta mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Sprzedawcy,
    jak też podmiotom udzielającym wsparcia Sprzedawcy na zasadzie zleconych usług i zgodnie
    z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po usunięcia konta,
    a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie.
    W przypadku dokonanych zakupów, dane związane z rachunkiem/fakturą przetwarzane będą do czasu upływu
    terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz do czasu przedawnienia roszczeń lub zakończenia
    okresu gwarancyjnego.
6. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
    prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
    w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem.
7. Klient, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż
    przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
9. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu
    zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

XI.    USŁUGI NIEODPŁATNE ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.    Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a.    Formularz kontaktowy;
b.    Newsletter;
c.    Prowadzenie Konta Klienta;
d.    Zamieszczanie opinii.
2.    Usługi wskazane w powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu
       do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
5.    Usługa Formularz kontaktowy, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej  
        Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
6.    Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
        wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
7.    Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej,
       wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
       Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną
       na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie przez Sprzedawcę.
       Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
       Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym
       w celu subskrypcji Newsletter.
9.    Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości
        w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy.
        Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
10.   Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy,
         wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie
         rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
11.    Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się
         z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej
         wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
13.    Usługa Prowadzenie Konta Klienta, dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie
         i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego
         Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień,
         jak też historii zamówień już zrealizowanych.
14.    Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić
15.    żądanie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia
         Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
16.    Usługa Zamieszczanie opinii, polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę, posiadającym
         Konto Klienta publikacji na Stronie Internetowej Sklepu indywidualnych i subiektywnych
         wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności Towarów.
17.    Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu
        zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
18.    Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania
        przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisуw prawa lub postanowień
        Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami
        bezpieczeństwa - w szczególności przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie.
19.    Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa
        przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych.
20.    Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych
         drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

 XII.    WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA PRAW

1.    Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej
       do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy,
       logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych
       na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarуw, do których to prawa autorskie należą
       do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób
       określony i zgodny z Regulaminem oraz zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
4.    Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia
       przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
5.    W przypadku gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treśc publikowana na Stronie Internetowej Sklepu
       narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji,  
       know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę
       o potencjalnym naruszeniu.
9.    Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu
       usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

XIII.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
        powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie 
       danych osobowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także ustawy o prawach konsumenta.
2.    Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
3.    W przypadku powstania sporu strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
       Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania
       reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy każdym
       Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej.
       Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym  
       adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
       Możliwe jest też skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków    
       mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
       Wszystkie zamуwienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu
       są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.
       Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
       Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejście w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za  
       pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu.
       W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę,
       co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie utrzymania Konta Klienta.
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

ZAŁACZNIK nr 1

 
WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy,
klient wypełnia dane w polach kwadratowych):
 
PHU Meta-Med Krzysztof Maciejczuk
ul. Prusa 20
60-820 Poznań

 
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów].
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotуw [data].
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego].
Adres: [adres kupującego].
Data: [data odstąpienia od umowy].
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej].


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl